TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.12.2018 03:25:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.12.2018
Genel Kurul Tarihi
25.01.2019
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.01.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ALTINDAĞ
Adres
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi, "Denetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması;
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi hakkında karar verilmesi,
7 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
1_Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 3
2_Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
3_Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
3_Proxy Sample.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 25.01.2019 tarihinde saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda olağanüstü suretle toplanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.