VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:19.10.2018 20:20:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.nin %47,30 Oranında Pay Alımı Hakkında

İlgili Şirketler
[ACSEL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.721.700-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.071.148,653-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
2,71
Toplam Tutar
13.742.812,85
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
47,30
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
47,30
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
47,30
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
16,07
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/10/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Beher pay satış fiyatının, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları hükümleri kapsamında, bugünden başlayarak geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış işlemine konu varlığın pay olması ve söz konusu payların devrinin borsada gerçekleştirilecek olması nedeniyle SPK?nın II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği?nin 9/2-b maddesi çerçevesinde değerleme raporu yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018 tarihinde (bugün) almış olduğu karar doğrultusunda,

Grubumuzun orta ve uzun vadeli yatırım planlamaları çerçevesinde, halen bağlı ortaklığımız Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünde bulunan ve şirketimiz finansal tablolarında da tam konsolide edilen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesinin %47,3'üne tekabül eden, 2.036.291,845 adet borsada işlem görmeyen statüde, 3.034.856,808 adet borsada işlem gören statüde olmak üzere toplam 5.071.148,653 adet payın tamamının Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'den satın alınmasına,

-Beher pay satış fiyatının, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları hükümleri kapsamında, bugünden başlayarak geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle 2,71 TL olarak tespit edilmesine,

-Satış işleminin Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin 2'inci fıkrasında düzenlendiği üzere; işlem tutarının kamuya açıklanan 30.06.2108 tarihli son finansal tablolara göre şirketimizin aktif toplamına (322.481.000 TL) oranının (%4,26) %50 oranının altında nedeniyle, söz konusu "Finansal Duran Varlık" satımı işleminin SPK II-23.1 Tebliği kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olmadığından, ayrılma hakkı prosedürü uygulanmayacaktır.

Satış işleminin grup içerisinde yapılması ve devre konu payların toplamının ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden daha az (%47,3) olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde "pay alımı teklifinde bulunma yükümlülüğü" doğmamaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.