KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:02.10.2018 18:17:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kompozit Şirketinin Satın Alınması Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Advanced Honeycomb Technologies Corporation ("AHT")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kompozit Malzemeler
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Şahıs şirketi olması nedeniyle şirketin sermayesi bulunmamaktadır.
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.10.2018
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Şahıs şirketi olması nedeniyle şirketin sermayesi bulunmamaktadır.
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
USD 3.180.871,95
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Dolaylı %100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Dolaylı %100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Pay devri sonrası Kordsa Inc., AHT şirketinin %100 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %100 oy hakkına sahip olmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Richard Greven, Monnie Greven, Walsh Family Trust of 1981 ve Richard A. Greven, Jr.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/10/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Advanced Honeycomb Technologies Corporation" ünvanlı tamamı Richard Greven, Monnie Greven, Walsh Family Trust of 1981 ve Richard A. Greven, Jr. 'a ait şahıs şirketini 3.180.871,95  (Üçmilyonyüzseksenbinsekizyüzyetmişbir doksanbeş) Amerikan Doları karşılığında satın almıştır.

  

ABD'deki bu yeni satın almanın kompozit gelirlerimizde yıllık yaklaşık 4 milyon Amerikan Doları artış yaratması beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.