DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:16.05.2018 23:45:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk.

İlgili Şirketler
[HURGZ, DGZTE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2018-06.04.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
1.) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 2.) Doğan Gazetecilik A.Ş. 3.) Doğan TV Holding A.Ş. 4.) Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. 5.) Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. 6.) Doğan Haber Ajansı A.Ş. 7.) Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. 8.) Doğan Media International GmbH
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılı ve Görsel Basın Hizmetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (552.000.000 Türk Lirası) 2.) Doğan Gazetecilik A.Ş. (105.000.000 Türk Lirası) 3.) Doğan TV Holding A.Ş. (2.080.593.391 Türk Lirası) 4.) Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (4.400.000 Türk Lirası) 5.) Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (15.000.000 Türk Lirası) 6.) Doğan Haber Ajansı A.Ş. (11.800.000 Türk Lirası) 7.) Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (440.000.000 Türk Lirası) 8.) Doğan Media International Gmbh (97.000.000 Avro)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.05.2018
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (428.732.788,05 Türk Lirası) 2.) Doğan Gazetecilik A.Ş. (97.723.878,03 Türk Lirası) 3.) Doğan TV Holding A.Ş. (2.080.593.391 Türk Lirası) 4.) Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (4.400.000 Türk Lirası) 5.) Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (15.000.000 Türk Lirası) 6.) Doğan Haber Ajansı A.Ş. (11.799.787,07 Türk Lirası) 7.) Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (5.049.342 Türk Lirası) 8.) Doğan Media International Gmbh (55.851.651 Avro)
Beher Pay Fiyatı
Yaklaşık olarak; 1.) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (0,36153 Usd) 2.) Doğan Gazetecilik A.Ş. (1,35074 Usd) 3.) Doğan TV Holding A.Ş. (0,28822 Usd) 4.) Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (2,89800 Usd) 5.) Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (0,46667 Usd) 6.) Doğan Haber Ajansı A.Ş. (0,42374 Usd) 7.) Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (0,10551 Usd) 8.) Doğan Media International Gmbh (0,07237 Usd)
Toplam Tutar
919.000.000 Amerikan Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
1.) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (%77,6690) 2.) Doğan Gazetecilik A.Ş. (%93,0704) 3.) Doğan TV Holding A.Ş. (%100) 4.) Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (%100) 5.) Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (%100) 6.) Doğan Haber Ajansı A.Ş. (%99,9982) 7.) Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (%1,1476) 8.) Doğan Media International Gmbh (%57,5790)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan finansal duran varlıklar, kamuya açıklanan son finansal tabloda (31.03.2018), "Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" hesap kaleminde sınıflandırılmış olup; söz konusu "Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar"ın net tutarına göre yaklaşık %4,71 olduğu hesaplanmaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
39,10
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yazılı ve Görsel Basın hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin "önemli" bir kısmının satışı ve devri yapılmaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Söz konusu satış işleminde Vergi Mevzuatı'na göre tutulan yasal kayıtlarımıza göre yaklaşık 1,3 milyar TL tutarında "iştirak hissesi satış zararı" oluşacağı hesaplanmakla birlikte, Şirket'in yasal kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam brüt tutarı paylara ilişkin primler/iskontolar hariç yaklaşık 3,8 milyar TL'dir. TMS/TFRS'ye göre hazırlanan ve en son kamuya açıklanan 31.03.2018 tarihli konsolide finansal tablolara göre ise yaklaşık 3,5 milyar TL "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Vergi Mevzuatı'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda "iştirak hissesi satış zararı" oluşacağı hesaplanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/04/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Daha önce kamuya açıkladığımız çerçevede; 6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında, doğrudan bağlı ortaklıklarımız; Doğan Gazetecilik A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş.Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. ve Doğan Media International GmbH (birlikte "Devre Konu Şirketler") ile dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz pay senetlerinin tamamının ve kullanılan alım hakkı opsiyonu neticesinde "Radyo D" ve "CNN Türk Radyo"nun lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Alıcı")'ye toplam 893.000.000 Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, "kapanış koşulları" sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve Satış Bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir.

 

Satış Bedeli'ne ilave olarak 26.000.000 Amerikan Doları ise (toplam Satış Bedeli tutarı 919.000.000 ABD Doları olacak şekilde) yine daha önce kamuya açıklandığı üzere, Doğan TV Holding A.Ş.'de Commerz Film GmbH'a ait ve Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinin % 6,68'ini temsil eden, ilave kontrol sağlamayan 138.999.811 adet pay senedinin de Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye devri ile birlikte ayrıca tahsil edilecektir.  

 

Söz konusu pay devirleri kapsamında, "kontrol değişikliği" gerçekleştiğinden, Devre Konu Şirketler'in banka borçlarının kapatılması neticesinde, Devre Konu Şirketler'den yaklaşık 67.000.000 Amerikan Doları tutarında alacaklı hale gelinmiş, en geç 1 Haziran 2018 tarihinde ödenecek söz konusu finansal alacaklar için ayrıca Alıcı taraftan teminat alınmıştır.

 

Diğer taraftan,aşağıda bir listesi bulunan şirket paylarının/ varlıklarının da mezkur "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında ve "Hisse Satış Sözleşmesi"nde düzenlendiği şekliyle devir alınması işlemleri de tamamlanmıştır. Bu itibarla özetle;


i-       Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de sahip olduğu ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 25,00'ini temsil eden 20.000.000 adet pay senetleri,

ii-      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 5,11'ini temsil eden 2.044.076 adet pay senetleri,

iii-     Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,00041'ini temsil eden 164 adet pay senetleri,

iv-     Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin, Doruk Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu ve Doruk Faktoring A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 0,000125'ini temsil eden 50 adet pay senetleri,

v-      Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu ve Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100'ünü temsil eden 13.619.837 adet pay senetleri,

vi-     Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Doğan Media International S.A.'de sahip olduğu ve Doğan Media International S.A.'nin ödenmiş sermayesinin % 99,99'unu temsil eden 4.061.416 adet pay senetleri,

vii-    Doğan TV Holding A.Ş.'nin, Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.'de sahip olduğu ve Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden 1.880.000 adet pay senetleri,

viii-   DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.'nin, Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu ve Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 49,00'unu temsil eden 3.564.750 adet pay senetleri,

ix-     Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu ve Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 51,00'ini temsil eden 3.710.250 adet pay senetleri,

x-      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu ve Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 92,00'sini temsil eden 10.274.042,93 adet pay senetleri,

xi-     Doğan TV Holding A.Ş.'nin, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'de sahip olduğu ve D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 100'ünü temsil eden 525.389.566 adet pay senetleri, 

xii-    "Net D" müzik iş kolu,

Şirketimiz ve/veya Şirketimiz'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devredilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.