IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.05.2018 16:38:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2017 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2017
Karar Tarihi
08.05.2018
Genel Kurul Tarihi
31.05.2018
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2017 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2017 IEYHO A.Ş. OGK 2. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2017 IEYHO OGK 2.Toplantı Bilgilendirme Dokümanı Bağımsız YK Adaylarının Özgeçmiş ve Bagımsızlık Beyanı ve Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2017 IEYHO OGK 2 Toplantı Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
EK: 4
2017 IEYHO OGK 2.Toplantı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 8 Mayıs 2018 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ve kâr payı dağıtımı tablosu ekte yer almaktadır.
2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, 2017 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr/ adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.