ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.04.2018 20:32:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
29.09.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun resen işlemden kaldırılması nedeniyle, 31.12.2017 tarihli bağımsız den. geçmiş finansal tablolara göre Uzman kuruluş raporunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELE, ANELT, ANELT
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.04.2018
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2017
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,2010266
A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B
Hamiline

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
22.188.841
1.092.853,09
23.281.694,09
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017
87.811.159
6.478.241,91
94.289.400,91
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
110.000.000 TL
7.571.095 TL
0 TL
117.571.095 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
30.04.2018
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Hayır
Ek Açıklamalar

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda;

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme") ve ilgili işlemlere ilişkin 30/04/2018 tarih ve 5 sayılı kararı çerçevesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 30/04/2018 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş Uzman Kuruluş Raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır.

Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 427.183.658-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 437.037.816 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 39.934.656- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (437.037.816/110,000,000) 3,973 TL ve (39.934.656/50.000.000) 0,7987 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 30.080.498 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı (437.037.816 /(437.037.816 +30.080.498))= %93,56 Ulaşılacak Sermaye= (110,000,000/%93,56)=117.571.095 TL/adet, Arttırılacak Sermaye 117.571.095-110.000.000=7.571.095 TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi 50.000.000x(1-Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı %24.68 =37.662.148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı (7.571.095/37.662.148)= %20,10266 olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2010266 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.