OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.04.2018 21:53:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim-Ek Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.04.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.05.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Net kar payı hesaplamasında %15 stopaj uygulanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
1. Taksit
0,0126132
1,26132
0,0107213
1,07213
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
2. Taksit
0,0378395
3,78395
0,0321637
3,21637
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
TOPLAM
0,0504527
5,04527
0,042885
4,2885
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
1. Taksit
0,0126132
1,26132
0,0107213
1,07213
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
2. Taksit
0,0378395
3,78395
0,0321637
3,21637
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
TOPLAM
0,0504527
5,04527
0,042885
4,2885
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
29.11.2018
03.12.2018
30.11.2018
2. Taksit
31.12.2018
03.01.2019
02.01.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030
0
0
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1.) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2018 tarih 11 sayılı kararının iptal edilmesine,

2.) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.145.786 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 6.145.786 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 03.12.2018 (dağıtılacak karın %25) ve 03.01.2019 (dağıtılacak karın %75) tarihinde öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 6.145.786 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.308.234,28 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 2.964.808,01 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

991.025,45 TL ortaklara birinci kar payı,

8.974,55 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

1.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,

156.042,53 TL I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve

897,46 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.963.910,56 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,

kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 03.12.2018 ve 03.01.2019 tarihinde ödenmelerine hususlarının 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 11.05.2018 Cuma günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


1. Taksit kar payı ödemesi hak kullanım tarihi ve hisse fiyatının Borsa İstanbul' da hak kullanımı nedeni ile değişeceği tarih 29.11.2018, kar payı ödemelerinin yatırımcı hesaplarına ödeneceği tarih 03.12.2018 dir.

2. Taksit kar payı ödemesi hak kullanım tarihi ve hisse fiyatının Borsa İstanbul' da hak kullanımı nedeni ile değişeceği tarih 31.12.2018, kar payı ödemelerinin yatırımcı hesaplarına ödeneceği tarih 03.01.2019 dur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Osmanlı Yatırım 13 nolu YKK.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.820.509
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
520.886,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.409.359
4.429.084,82
4. Vergiler ( - )
1.263.573
1.308.234,28
5. Net Dönem Kârı
6.145.786
3.120.850,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
156.042,53
156.042,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.989.743,47
2.964.808,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
5.989.743,47
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
5.989.743,47
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
991.025,45
0
* Nakit
991.025,45
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.974,55
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
897,46
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
4.988.846,02
1.963.910,56
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.929,82
0
0,06
0,042885
4,2885
B Grubu
848.070,18
0
28,6
0,042885
4,2885
TOPLAM
850.000
0
28,67
0,042885
4,2885
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.