GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:12.03.2018 18:22:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi Bildirimi-Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tekstil, Bilişim
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
59.585,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.03.2018
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.328
Beher Payın Alış Fiyatı
- TL
Toplam Tutar
1.027.632,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
12,2984
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
12,2984
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
12,2984
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/03/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Tim Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş.' nin sermayesinin % 12,2984' üne tekabül edecek 4.170 adet B grubu, 3.158 adet C Grubu paylarının toplam 1.027.632 TL (Birmilyonyirmiyedibinaltıyüzotuzikitürklirası) bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.