IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.03.2018 14:45:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
08.02.2018
Genel Kurul Tarihi
01.03.2018
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.02.2018
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Daire.27 Maslak
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi işlemine ilişkin olarak, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin genel kurula bilgi verilmesi (bu gündem maddesinin tamamı ekte yer almaktadır. 1000 karakter kısıtlaması nedeniyle buraya aktarılamamaktadır
3 - İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının beher itibari değeri 1 Kuruş olan 24.000.000.000 adet pay karşılığı Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - 3 ncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.600.000-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 394.396,838 adetlik ret oyuna karşı 47.797.910,86 adet B Grubu, 38.425.873,50 A Grubu kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.g-d

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2-Gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi işlemine ilişkin olarak:

a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,40 Türk Lirası olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artışına katılımının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.600.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 4 ncü maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3- İstanbul Anadolu İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Elektronik ortamda toplantıya katılan ve oy kulllanan Ufuk Erkan ‘ın " Yapılan bu işlem IEYHO'daki yatırımcıyı zarara uğratmaktadır. Muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini istiyorum" şeklinde bir muhalefet şerhi olduğu ve Abdullah Karagöl'ün ise " Muhalefet şerhimin tutanağa işlenmesi gereklidir" şeklinde muhalefet şerhi olduğu görüldü, tutanağa geçirildi.

Yapılan oylama sonucu İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK ‘nın II-23.1 Önemli Nitelikli İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri gereğince oy hakkından yoksun olan pay sahipleri oy kullanmamış olup, 394.396,838 adet ret oyuna karşılık 38.425.873,50 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

4-Gündemin 3 üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.600.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşıldığından gündemin bu maddesini görüşmeye gerek kalmamıştır.

5-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. İstanbul ; Saat 11:16

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Mart 2018 tarihinde saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan olan Beybi Giz Plaza. Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2018 tarih ve 0003242692 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kakı'nın katılımı ile yapılmıştır.

Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.