ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.09.2017 21:19:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Organının 21/9/2017 tarih ve 34/1134 sayılı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELE, ANELT
Düzeltme Nedeni
Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Organının 21/9/2017 tarih ve 34/1134 sayılı kararı gereği
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Birleşme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.06.2017
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Oy Birliği
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017
1,346
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Şirketimize 26/09/2017 tarihinde ulaşan, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Organının 21/9/2017 tarih ve 34/1134 sayılı kararı kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesi hususunda 27/9/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) yönetim kontrolünü sağlayan paylarının şirketimiz ile birlikte hareket eden Çelikel ailesi ile birlikte Acredo Technology BV şirketine satılması sürecine ilişkin olarak SPK nun 103 maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere SPKn 105. Maddesi birinci fıkrası uyarınca istenen savunmaların, Sermaye Piyasası Kurulunun 22/9/2017 tarih ve 29833736-858-E.10784 sayılı yazısının şirketimizce tebellüğ tarihinden 30 gün içerisinde ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna ulaştırılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunun duyuru metnine onay verilmesi talebi ile şirketimizce yapılan 15/6/2017 tarihli başvurunun, Kurulun II–23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliğinin ilgili hükümleri gereği şirketimizin ve Anel Telekom un halihazırda Kurula sunulan 31.12.2016 tarihli finansal tabloları üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı tesbiti gereğince, II–23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliğinin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız denetimden geçmiş ve 21/9/2017 tarihinde ilan edilmiş 30/6/2017 tarihli finansal tablolar ile yeni bir başvurunun değerlendirilmesi talebiyle içinde bulunduğumuz ay bitmeden Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmasına

Daha önce Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanması talebi ile yapılan başvuru konusunu oluşturan birleşme duyuru metninde yer alan ve uygulanabilirliği konusunda 8/6/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna görüş sorulan beher şirketimiz hissesi için 1,36 TL, beher Anel Telekom Hissesi için 0,91 TL olarak öngörülen ayrılma hakkı fiyatlarının mevzuatın öngördüğü fiyatlar ile arasındaki pozitif farkın karşılanması koşulunun, Çelikel ailesi tarafından karşılanamaması nedeniyle SPK'nın yukarıda yer alan yazısında da belirtildiği üzere, ilgili mevzuat gereği olması gereken beher şirketimiz hissesi için 1,346 TL ve beher Anel Telekom hissesi için 0,4655 TL olarak belirlenmesine ve yukarıdaki madde uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuruda yer almasına,

Bu konuda gerekli KAP duyurularının yapılmasına;

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz..

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.