DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:02.08.2017 18:14:57
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2017
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Deniz Faktoring A.Ş. Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[DENFA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2017
Karar Sayısı
2017/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                                                                                                                İstanbul, 02.08.2017

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II.14.1.  SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun

  

Karar Tarihi:02.08.2017

  

Karar Sayısı:2017/20

  

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2017 – 30.06.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II. 14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Faaliyet  Raporu, dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

Tarafımızca incelendiği

  

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı kabul edilmiştir.

  

Saygılarımızla,

  

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

  

Büyükdere Caddesi N 141 Kat: 8

  

Esentepe-Şişli İstanbul

  

Tel: 0 212 348 92 00

  

Fax: 0 212 336 33 85

  

 

  

 

  

 

  

Oktay VERİR                                                                                  Alpertunga EMECEN

  

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama GMY                                    Genel Müdür – Y.K.Ü