ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.06.2017 23:28:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi ile ilgili uzman kuruluş raporu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANELE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.06.2017
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2016
Devrolunan Şirketin Unvanı
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035
0,2344024
A
Hamiline
TREANEL00035
B Grubu, ANELT, TREANEL00019
0,2344024
B
Hamiline
TREANEL00019
Ek Açıklamalar

Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye devrolması suretiyle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve sermaye artırımı sonucunda şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adet ve makul olarak tesbitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu ekte sunulmaktadır.

SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve genel kurulumuzun onaylaması şartıyla; şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş.(Anel Elektrik) tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi işlemi için PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır.

Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 415,271,106-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 426,483,841 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 45,440,385- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50,000,000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (426,483,841/110,000,000) 3,88 TL ve (45,440,385/50,000,000) 0,91 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 34,227,650 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı (426,483,841 /(426,843,841 +34,227,650))= %92,57, Ulaşılacak Sermaye= (110,000,000/%92,57)= 118,828,099 TL/adet, Arttırılacak Sermaye 118,828,099-110,000,000= 8,828,099 TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi 50,000,000x(1-Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı %24.68 =37,662,148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değiştirme oranı (8,828,099/37,662,148)= %23,44024 olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2344024 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz


Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.