BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.12.2016 17:55:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birko A.Ş Olağan Üstü Genel Kurulu 24 Aralık 2016 Günü Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
30.11.2016
Genel Kurul Tarihi
24.12.2016
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.12.2016
Ülke
Türkiye
Şehir
NİĞDE
İlçe
NİĞDE MERKEZ
Adres
Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2016 tarih ve 29833736- 110.03.02-E.12243 Sayılı yazılarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 50035491- 431.02 Sayılı yazılarıyla uygun görüş bildirdiği şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'den; 250.000.000.-TL'ye artırılmasını da içeren, esas sözleşmenin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için, 3, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28. Madde tadil tasarıları ile esas sözleşmeye "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 33. Madde ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Madde'nin eklenmesine ilişkin maddelerin görüşülerek onaylanması.
4 - 25.11.2016 tarihinde yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması doğrultusunda Şirketimiz faaliyetlerinin iş hacmi, finansman maliyetleri, karlılık ve İşletme hayatının sürekliliği kapsamında değerlendirilmesine ilişkin 25.11.2016 tarihli yönetim kurulu kararına konu olan aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve oylanması. (SPK Tebliği Md. 7.1 uyarınca toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.) Maddenin devamı olan a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) şıkları ek belgede yeralmaktadır. )
5 - 28.11.2016 tarihli KAP açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; ayrılma hakkı kullanım talepleri dolayısıyla şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, şirketimizin likiditesi açısından uygun olmadığının tespiti halinde, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen, "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden, Yönetim Kurulu'nun vazgeçme hakkı bulunduğunun oylanması.
6 - Önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen faaliyetlerin müzakeresi ve faaliyetlerle ilgili genel kurula bilgi sunulması.
7 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EsasSozlesmeMaddeTatilleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
OlağanüstüGKYKK2016_1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
OlaganUstuGenelKurulBilgilendirmeDokumani_24122016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
OlaganUstuGenelKurul_Vekaletname24122016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuçları ve Toplantı Katılan Hazirun Listesi Ekte PDF olarak Verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ToplantiTutanagi24122016.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_24122016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Genel Kurulu; 24 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat 13.00'de, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./ NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'de, yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.