UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.11.2016 13:31:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Utopya A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul Toplantısı belirli gün saatte yapılmıştır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2015
Karar Tarihi
11.10.2016
Genel Kurul Tarihi
07.11.2016
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.11.2016
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 / 10
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi
3 - Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Denetim Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2015 Yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Bağış ve yardım politikasının Genel Kurul' un bilgisine sunulması
13 - Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bilgilendirme Politikası'yla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi
16 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK ‘ nın 395 ve 396' ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul ‘ un onayına sunulması ve 2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2015 GK Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
2015 GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Utopya A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.11.2016 tarihinde saat 11.00 da şirket merkezimizde yapılmıştır. Toplantıda hazır bulunanlar listesi ve toplantıda alınan kararları içeren Toplantı Tutanağı ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2015 GK toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2015 GK hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

A.Şirket Yönetim Kurulumuzun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Kasım 2016 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.