FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.10.2023 17:36:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 13.10.2023 tarihinde gerçekleşmiştir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2023
Karar Tarihi
08.09.2023
Genel Kurul Tarihi
13.10.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.10.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 4.fıkrası kapsamında; mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar temlik edilebilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13 - 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20.maddesinin 5.fıkrası kapsamında; bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirlerin yüzde ellisine kadar borçlanılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
15 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
16 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_13102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet Metni_13102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 13.10.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.

Yatırımcılara saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
FB Futbol AŞ-2022 Olağan GK-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli 13.10.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul'u 13.10.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.

Yatırımcılara saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.