BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:21.08.2023 18:13:45
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2023
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2023
Karar Sayısı
488
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a)   Şirketimizin 01/01/2023 - 30/06/2023 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

b)   Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

  

  

c)   Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

  

  

  

d)   Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Kamuyu  Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,  beyan ederiz.

  

  

  

Saygılarımızla,

  

 

  

  

  

Y. Kemal GENÇER - Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza   

  

Erdal DUMANLI - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı   

  

Ahmet Sırrı YIRCALI - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

İbrahim ÜNAL - Genel Müdür Yardımcısı