ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.06.2023 15:35:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.05.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 ve 12
SPK Başvuru Tarihi
13.06.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.05.2023 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 12. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadili konusunda SPK'ya ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin ve onayların temin edilmesi için başvurulmasına ve izin alındıktan sonra, onaylı Esas Sözleşme tadil metninin ayrı bir yönetim kurulu kararı ile toplantıya çağrılarak Şirketimiz genel kurul toplantısında paysahiplerinin onayına sunulmasına, SPK, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak olan bu başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, bu kapsamda Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Esra Erdoğan, Serkan Çelik ve Mehmet Çelik'ten herhangi ikisinin müştereken atacakları imza ile yetkili kılınmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliğine onay vermesi için 13.06.2023 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.