ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:30.06.2022 16:49:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
27/06/2022
Saati
15:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı olarak, azaltılıp, artırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali ERDOĞAN' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması, 5. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin eşzamanlı olarak azaltılıp, artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun eşzamanlı sermaye azaltım ve artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 31.05.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_605_030_ST_2022 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye azaltımının tespitine dair düzenlenmiş 01.06.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_606_31_2022 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye azaltımı ve artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'ya 02.06.2022 tarih ve 99 saylı yazımız ile başvurulmuş ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesi'nde ön görülen 15 iş günü bekleme süresi içinde BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075929626 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi. 3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek, A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine, Şirket bilançosunda oluşan zararların telafisi için geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere; şirket sermayesinin eş zamanlı olarak, 120.000.000-TL azaltılıp 50.000.000-TL artırılarak 110.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'ya 02.06.2022 tarih ve 99 saylı yazımız ile başvurulmuş ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesi'nde ön görülen 15 iş günü bekleme süresi içinde BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075929626 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Ekteki tadil tasarısı okundu. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine, Şirket ödenmiş sermayesinin ‘öncelikli olarak nakit olarak ödenen tutarlardan olmak üzere' 180.000.000.- TL'den 60.000.000.-TL ye indirilip 110.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi. Yukarıda karar verilen sermaye azaltım ve artırımına ilişkin olarak, tutanak ekindeki tadil metninde de yazılı olduğu şekilde; - Şirket ödenmiş sermayesinin 180.000.000-TL'den, 120.000.000-TL azaltılarak 60.000.000 TL'ye indirilmesine, Yönetim Kurulunun 26.06.2022 tarihli Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne, - 120.000.000.- TL sermaye azaltımı nedeni ile ortakların payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 12.000.000.000 adet hisse azaltılmasına, - Şirket ödenmiş sermayesinin 60.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - 50.000.000.- TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, - Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" oybirliğiyle karar verildi. 4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi: "Yönetim kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ali ERDOĞAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanmasını arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 5- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
30/06/2022
Açıklamalar

Şirketimizin 27/06/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30/06/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.