ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.05.2022 17:05:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Tarihi
25.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
5 - 2021 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - 2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ve dağıtım tarihine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - 2022 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilmiştir.

  • Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Ahmet Ufuk Yalçın tarafından okunmuştur.

  • Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

  • 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 27.04.2022 tarihli ve 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; "Şirketin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının % 22,45'ine denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1000 TL (net 0,0900 TL) nakit kâr payına tekabül eden, brüt 17.500.000,00 TL (15.750.000,00 TL) tutarındaki kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 09.06.2022 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına" karar verilmiştir.

  • Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 140.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

  • 2022 yılı bağış sınırı yıllık dağıtılabilir karın net %5'i olarak belirlenmiştir.

  • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

  • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.