GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.05.2022 18:32:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GWIND, TREGWIN00014
Peşin
0,2804831
28,04831
10
0,2524347
25,24347
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.05.2022
30.05.2022
27.05.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.08.2022
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GWIND, TREGWIN00014
0
0
Ek Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu

görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü dağıtılması


- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtıma konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,

- İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt 150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım TR.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
534.791.457,65
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
25.773.899,01
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
196.351.755
182.141.236,7
4. Vergiler ( - )
-25.438.896
-42.749.876,33
5. Net Dönem Kârı
170.912.859
139.391.360,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-6.969.568,02
-6.969.568,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
163.943.290,98
132.421.792,35
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
163.943.290,98
132.421.792,35
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.739.572,88
26.739.572,88
* Nakit
26.739.572,88
26.739.572,88
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
96.074.744,97
96.074.744,97
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
9.607.474,5
9.607.474,5
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
31.521.498,63
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
27.185.682,15
27.185.682,15
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
150.000.000
0
91,5
0,2804831
28,048
TOPLAM
150.000.000
0
91,5
0,2804831
28,048
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.