AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:05.05.2022 18:16:14
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2022
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
635
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ("SPK") II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN ("TEBLİĞ") 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun

Karar Tarihi: 5 Mayıs 2022

Karar Sayısı: 635

 

Şirketimizce hazırlanan 31 Mart 2022'de sona eren üç aylık döneme ait, Tebliğ uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

• Tarafımızca incelendiğini,

• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,

Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,


Mustafa GÜNEŞ                                                 Nihal İSPİR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Bşk.                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi