TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.04.2022 17:19:52
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.03.2022
Genel Kurul Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
12 - Şirket'in 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Olagan Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
VEKALETNAME_Olagan_Genel_Kurul.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Ticaret Sicil Gazetesi Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplan27.04.2022 Çarşamba Günü, saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2022 tarih ve 74205383 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmışr.

Toplanya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Mart 2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Nisan 2022 tarih ve 10550 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 30.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 1.978.168 TL olan 1.978.168 adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri 7.341.315 TL olan 7.341.315 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 9.319.483 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen %25 olan asgari toplantı nisabının üzerinde %31,065 oranında pay sahibinin katılımıyla Genel Kurul yapılmıştır. Tutanak ve Katılanr listesi ek'te yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup Genel Kurul tutanak ve hazır bulunanların listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.