MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.04.2022 18:16:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.03.2022
Genel Kurul Tarihi
25.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
MERKEZEFENDİ
Adres
Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının görüşülerek onaylanması.
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı

kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 25.04.2022 günü saat 14:00'de

Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde yapılmış olup, toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 25.04.2022 günü saat 14:00'de Hacıeyüplü Mah. 3125 Sok. No:23 Merkezefendi Denizli adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmıştır.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanmasının
görüşülerek onaylanması.
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız
denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi
9 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için yapılacak
bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin
4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile
elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.