ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.03.2022 18:20:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
30.03.2022
Genel Kurul Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Pay geri alım programı ve program kapsamında yapılacak alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlan_Gündem_Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
HO_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 27.04.2022 Çarşamba günü, saat:15:00'de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.