PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:09.03.2022 21:52:07
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2022
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLAMALARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 09.03.2022
KARAR SAYISI : 2022/03

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun ve

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları), 

SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 

•  Tarafımızca incelendiklerini,
•   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediklerini,
•  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığı ve gerçeğe aykırı bir açıklama ya da yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediklerini

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla, 
09.03.2022
Tacigül ERDEM                       Galip TAŞDEMİR                                   Dilek EMİL
Mali İşler Müdürü     Denetimden Sorumlu Komite Başkanı           Denetimden Sorumlu Komite Üyesi