AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKDÖRDÜNCÜ FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:04.03.2022 16:36:58
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17
41.975
308.733
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
6
0
7.942
Finansal Varlıklar
9
12.877.420
15.082.892
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
12.919.395
15.399.567
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
6
26.460
35.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.460
35.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.892.935
15.364.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
18.722
5.235
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
76.347
-4.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
470.594
-337.392
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
12.253
7.941
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
577.916
-328.971
Yönetim Ücretleri
8
-289.676
-26.612
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-7.941
-712
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-7.682
-7.711
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-2.747
-251
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-615
-183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12
-11.508
-435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-320.169
-35.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.747
-364.875
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
257.747
-364.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
257.747
-364.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.462.260
-15.420.359
Net Dönem Karı (Zararı)
257.747
-364.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
452.004
-342.770
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.590
-5.378
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
470.594
-337.392
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.733.787
-14.717.949
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.942
-7.942
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.033
35.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.734.878
-14.745.500
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.443.538
-15.425.594
Alınan Temettü
Alınan Faiz
18.722
5.235
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.728.886
15.728.949
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18
0
15.876.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18
-2.728.886
-147.551
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.626
308.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.626
308.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
308.590
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
41.964
308.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.364.074
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
257.747
-364.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18
15.876.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18
-2.728.886
-147.551
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.892.935
15.364.074