PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.03.2022 18:10:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
02.03.2022
Genel Kurul Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 31.03.2022 Perşembe günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Gündemi de ihtiva eden Genel Kurul ilan metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Kar Tağıtım Önerisi Tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.