ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:25.02.2022 17:57:54
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25
19.493
0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
7-21
14.152.224
0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
11
4.502
0
TOPLAM VARLIKLAR
14.176.219
0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
1.023.964
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.023.964
0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.152.255
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14
217.674
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14
6.575.515
0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.793.189
0
Yönetim Ücretleri
4-10
-85.439
0
Performans Ücretleri
4-10
-1.019.214
0
Saklama Ücretleri
10
-3.244
0
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
10
-5.250
0
Danışmanlık Ücretleri
10
-21.300
0
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10
-5.191
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15
-1.296
0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.140.934
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.652.255
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.652.255
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.652.255
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.480.507
0
Net Dönem Karı (Zararı)
5.652.255
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.132.762
0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5
1.023.964
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11,7,21
-14.156.726
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.480.507
0
Alınan Temettü
Alınan Faiz
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.500.000
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.500.000
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.493
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.493
0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25
19.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.652.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12
7.500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.152.255