ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:22.02.2022 21:13:51
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı 31.12.2021

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
2022/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORU VE URF-KYBF ŞABLONLARI İÇİN DÜZENLENEN SORUMLULUK BEYANI

  

Şirketimizce hazırlanan ve denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz Kaynak Değişim Tablosu'nun ve Faaliyet Raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenip ve SPK'nın II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliğin'ne" uygun olarak hazırlanan, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

  

 

  

- Tarafımızca incelendiğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

   

  

Hakan AKBAŞ
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
 Denetim Komitesi Üyesi

  


 Ahmet Levent SERTTAŞ
 Yönetim Kurulu Üyesi
 Denetim Komitesi Başkanı

  

 

  


 Serkan ÇELİK
 Genel Müdür

  

 

  

Ertan TUNA

  

Mali İşler Direktörü - CFO