GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.11.2021 18:40:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
23.11.2021
Genel Kurul Tarihi
21.12.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.12.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No.65 34676 Üsküdar İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Tolga Babalı'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hüseyin Faik Açıkalın'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Mehmet Ali Gürpınar'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ozan Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca vefat eden Sayın Yusuf Toklu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ayhan Sırtıkara'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-8092 sayılı yazısı ile uygun bulunan ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih, E-50035491-431.02-00065516900 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin, ekte yer alan tadil metnindeki yeni şekilleriyle değiştirilmesinin görüşülmesi pay sahiplerinin onayına sunulması.
7 - Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Genel Kurul İc Yonergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
İlan Metni_.pdf - İlan Metni
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.