ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.04.2021 17:32:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAZEV00012
Peşin
0,3654065
36,54065
15
0,3105955
31,05955
B Grubu, ARZUM, TREAZEV00020
Peşin
0,3654065
36,54065
15
0,3105955
31,05955
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
08.06.2021
08.06.2021
10.06.2021
09.06.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAZEV00012
0
0
B Grubu, ARZUM, TREAZEV00020
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı toplantısında;

1) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 36.467.200 -TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 11.769.746 -TL'si ilgili mevzuat uyarınca hesaplanan ana ortaklığa düşen net dönem karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 19.maddesi'nde belirtilen esaslara çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 11.769.746.-TL'lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.396.348.-TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iii. Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine,

iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2021 yılı Haziran ayı içerisinde, tek seferde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

2) İşbu kar dağıtım önerisinin 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az on beş gün önce Şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmasına, e-GKS sistemine yüklenmesine ve en geç 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminin ilan edildiği tarihte ekteki kâr dağıtım tablosu ile birlikte kamuyu aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilen kar dağıtımı kararı, Şirketin 29.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Arzum Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.210.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.061.577
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
48.196.081
52.519.741
4. Vergiler ( - )
11.728.881
18.395.202
5. Net Dönem Kârı
36.467.200
34.124.539
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.380.423
1.380.423
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
35.086.777
32.744.116
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
222.462
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
35.309.239
32.744.116
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
11.769.746
0
* Nakit
11.769.746
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.015.925
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
22.301.106
19.958.445
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
5.102.185,01
0
14,45
0,158404
15,8404
B Grubu
4.902.099,33
0
13,88
0,152192
15,2192
TOPLAM
10.004.284,34
0
28,33
0,310596
31,0596
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.