ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 14:30:40
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21
13.213.817
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21
651.060
12.364.004
Ters Repo Alacakları
5.21
32.062.992
65.039.877
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
19
33.292.412
25.801.992
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
79.220.281
103.205.873
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
99.793
116.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.793
116.930
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.120.488
103.088.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
4.070.310
4.175.891
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
7.201.534
16.173.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
-30.328
-431.176
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.13
15
247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.241.531
19.918.417
Yönetim Ücretleri
8
-932.781
-789.371
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-137.607
-108.723
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-16.245
-19.409
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-18.055
-17.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-132.556
-151.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13
-20.143
-16.602
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.257.387
-1.102.905
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.984.144
18.815.512
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14
-1.678
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.982.466
18.815.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.982.466
18.815.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.164.738
-72.075.588
Net Dönem Karı (Zararı)
9.982.466
18.815.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.241.516
-19.918.170
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.070.310
-4.175.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
30.328
431.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12
-7.201.534
-16.173.455
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
44.353.478
-75.148.821
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
44.689.829
-77.403.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.137
65.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-319.214
2.189.112
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.094.428
-76.251.479
Alınan Temettü
Alınan Faiz
12
4.070.310
4.175.891
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.950.921
44.713.578
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
139.877.910
169.372.468
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-173.828.831
-124.658.890
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.213.817
-27.362.010
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.213.817
-27.362.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21
0
27.362.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21
13.213.817
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
103.088.943
39.559.853
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
9.982.466
18.815.512
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
139.877.910
169.372.468
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-173.828.831
-124.658.890
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.120.488
103.088.943