ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:01.04.2021 17:19:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
18/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2020 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2020 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2021 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı na ana sözleşmeye uygun olarak Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Ayhan KOÇ u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. 2. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi: ?2020 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu?nun okunmasını arz ve teklif ederim.? Verilen sözlü önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi. 4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. 5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği 2020 yılına ait bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi: ?Şirketin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim.? Yönetim Kurulu adına Genel Müdür, 2020 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi. Bunun üzerine Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tekrar söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi: ?Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır. Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak; Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev?i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424 üncü maddeleri ve Borçlar Kanunu?nun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim.? Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Genel Müdür söz aldı; ?Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulumuzda, 2020 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararı nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına, dönem zararının ?Geçmiş yıllar zararı? hesabında bırakılmasına ve bu hususu hissedarlara teklif etti başka teklif ve öneri olmadığından bu sözlü teklif oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 8. Toplantı Bakanının sözlü önergesine göre `Şirketin Yönetim Kurulu?nun 3 yıllığına görev yapmak üzere; 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT, Nariman ZHARKINBAYEV, Umut ÜLBEGİ, Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAN dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT, Nariman ZHARKINBAYEV, Umut ÜLBEGİ, Ayşe Zeynep KARAHAN ve Mustafa ŞAHİN?in toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler. 9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki sözlü önergeyi verdi: ?Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin almakta oldukları net huzur hakkı ücretlerine 2021 yılında %10 oranında artış yapılmasına, bununla birlikte; 2021 yılında ödenecek olan ücretlerden, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim.? Başka teklif ve öneri olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aşağıdaki sözlü önerge verildi. 2021 yılı için ?Genel Kurul Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif etti. Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 12. Gündemin dilek ve temenniler konulu on ikinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
01/04/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 18/03/2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/04/2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/04/2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.