POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.04.2021 16:07:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
02.03.2021
Genel Kurul Tarihi
01.04.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize San.Bölgesi, 1. Kısım, Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerini belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurul onayına sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Onaylanmasının ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
POLHO 2020 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Polisan Holding Genel Kurul Çağrı Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
31.12.2020 Konsolide Finansal Tablolar.pdf - Denetim Kurulu Raporu
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2021 tarih saat 14:00'da yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 Yılı Genel Kurul Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Polisan Holding A.Ş. Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.