ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.01.2021 14:01:45
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2019 yılı 2.taksit temettünün ödeme tarihi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6
1. Taksit
0,1378725
13,78725
15
0,1171916
11,71916
CEMTS, TRACEMTS91G6
2. Taksit
0,0385980
3,8598
15
0,0328083
3,28083
CEMTS, TRACEMTS91G6
TOPLAM
0,1764705
17,64705
15
0,1499999
14,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
28.04.2020
28.04.2020
30.04.2020
29.04.2020
2. Taksit
11.01.2021
11.01.2021
13.01.2021
12.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CEMTS, TRACEMTS91G6
0
0
Ek Açıklamalar

18.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklarımıza, 2019 yılı karından brüt 17.819.238,84 TL (ödenmiş sermayenin % 17,647'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 17,647 Kr); net 15.146.353,01 TL (ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28/04/2020 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiş idi.

18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ve TTK Geçici 13. Maddesi birinci fıkrasında belirtilen net dönem karının yüzdeyirmibeşini aşan kısmınının 2. Taksit olarak ödenmesi zarureti doğduğu, bu nedenle ilgili Kanun maddesindeki "net dönem karı" bakımından, Yasal Karın %25'i oranında birinci taksit olarak brüt 13.921.770,44 TL. 28.04.2020 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmış idi.

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli kararıyla, kalan brüt 3.897.468,40 TL tutarındaki ikinci taksit nakit kar payı ödemesinin 11 Ocak 2021 tarihinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dağıtım_Tablosu_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.975.680
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
25.243.809,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
59.140.760
57.557.933,82
4. Vergiler ( - )
2.687.912
1.870.852,06
5. Net Dönem Kârı
56.452.848
55.687.081,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.784.354,09
2.784.354,09
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
53.668.493,91
52.902.727,67
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.850
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
53.673.343,91
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.048.784
* Nakit
5.048.784
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
12.770.454,84
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.277.045,48
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
34.572.209,59
33.806.443,35
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
15.146.353,01
33,2
0,15
15
TOPLAM
15.146.353,01
33,2
0,15
15
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.