BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:09.12.2020 12:51:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

BİM Stores SARL AU'nun (BİM Fas) sermayesinin % 35'ini temsil eden hisselerin satışı hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
BİM Stores SARL AU
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Fas Krallığında Perakende Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
246.824.000 MAD
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
86.388.000 MAD
Beher Pay Fiyatı
Hisse başına 810,30 ABD Doları + kapanış düzeltmeleri (81,03 ABD Doları ile 138,91 ABD Doları arasında olması beklenmektedir.) (1 beher pay = 1.000 Fas Dirhemi nominal)
Toplam Tutar
70.000.000 ABD Doları + kapanış düzeltmeleri (7.000.000 ABD Doları ile 12.000.000 ABD Doları arasında olması beklenmektedir.)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%35
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%65
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%65
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,6 (kapanış düzeltmeleri hariç)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,4 (kapanış düzeltmeleri hariç)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendini sürdürmek, geliştirmek ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlamak
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS kayıtlarına göre 455.000.000 TL kar. (TFRS mali tablolarında özkaynaklar altında muhasebeleştirilecektir, kapanış düzeltmeleri hariçtir)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Blue Investment Holding (Helios Investment Partners LLP tarafından kurulan özel amaçlı fon)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
N/A
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kanunen gerekli değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

09.12.2020 tarihinde  BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin %35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır.

  

Satış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenmektedir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.