SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:10.08.2020 18:24:40
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6
1.625
0
1.625
2.597
0
2.597
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
13.903
0
13.903
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8
0
0
0
0
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7
0
0
0
0
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
181.912
0
181.912
199.677
0
199.677
Faktoring Alacakları
180.484
0
180.484
187.773
0
187.773
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1
178.074
0
178.074
182.174
0
182.174
Diğer Faktoring Alacakları
9.1
2.410
0
2.410
5.599
0
5.599
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2
0
0
0
10.102
0
10.102
Takipteki Alacaklar
9.3
3.135
0
3.135
4.964
0
4.964
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3
-1.707
-1.707
-3.162
0
-3.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11
14.384
0
14.384
13.763
0
13.763
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12
304
0
304
303
0
303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
DİĞER AKTİFLER
14
3.939
3.939
4.345
4.345
ARA TOPLAM
202.164
0
202.164
234.588
0
234.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33
33
33
33
Satış Amaçlı
15
33
33
33
33
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
202.197
0
202.197
234.621
0
234.621
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16
114.420
5.388
119.808
137.987
6.427
144.414
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1
0
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17
843
843
60
0
60
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18
24.709
0
24.709
36.686
36.686
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
599
0
599
469
0
469
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21
599
0
599
469
0
469
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
CARİ VERGİ BORCU
22
471
471
394
394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22
123
123
54
54
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24
1.799
1.799
2.066
2.066
ARA TOPLAM
142.964
5.388
148.352
177.716
6.427
184.143
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25
0
0
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
53.845
53.845
50.478
0
50.478
Ödenmiş Sermaye
26
30.500
30.500
30.500
30.500
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26
2.272
2.272
2.273
2.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
1.815
1.815
1.363
0
1.363
Yasal Yedekler
26
1.689
1.689
1.237
1.237
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
26
126
126
126
126
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
19.258
19.258
16.342
16.342
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26
15.891
15.891
7.314
7.314
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.367
3.367
9.028
9.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
196.809
5.388
202.197
228.194
6.427
234.621
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
54
0
54
295
0
295
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
28.529
0
28.529
22.852
0
22.852
ALINAN TEMİNATLAR
37
14.640.120
5.710
14.645.830
13.992.764
4.957
13.997.721
VERİLEN TEMİNATLAR
37
34.149
0
34.149
36.131
0
36.131
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
37
235.428
24.952
260.380
251.702
24.722
276.424
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.938.280
30.662
14.968.942
14.303.744
29.679
14.333.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.367
35.976
FAKTORİNG GELİRLERİ
27
25.367
35.976
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
20.683
29.465
İskontolu
20.330
27.248
Diğer
353
2.217
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.684
6.511
İskontolu
4.520
5.973
Diğer
164
538
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
29
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30
-14.989
-26.051
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.029
-16.522
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.140
-7.753
Diğer Faiz Giderleri
-32
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.788
-1.776
BRÜT KAR (ZARAR)
10.378
9.925
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31
-5.992
-5.563
Personel Giderleri
-3.441
-2.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-130
-129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-1.860
-1.934
Diğer
-561
-501
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.386
4.362
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32
1.930
3.975
Bankalardan Alınan Faizler
263
1.137
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756
1.377
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6
0
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
140
90
Diğer
765
1.371
KARŞILIK GİDERLERİ
33
-474
-348
Özel Karşılıklar
-474
-348
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34
-1.263
-946
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-214
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.031
-856
Diğer
-18
-90
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.579
7.043
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.579
7.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22
-1.212
-1.735
Cari Vergi Karşılığı
-1.144
-1.649
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-68
-86
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.367
5.308
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.367
5.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Ana Ortaklık Payları
3.367
5.308
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.367
5.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.367
5.308
0
0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.367
6.090
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27
21.213
31.631
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30
-13.201
-24.275
Alınan Temettüler
0
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27
4.684
6.511
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32
911
1.461
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15
75
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31
-5.992
-5.563
Ödenen Vergiler
-2.315
-1.028
Diğer
22,30,33,34
-1.948
-2.722
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.424
-55.930
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9
7.663
-50.334
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14
9.507
-2.573
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9
0
-70
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17
782
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16
-1.537
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26
9
-2.953
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.791
-49.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12
-121
-399
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.985
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
21.388
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
14.282
-399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18
1.792.156
54.374
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18
-1.827.201
-27.851
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
0
1.445
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-35.045
27.968
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-972
-22.271
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.597
34.261
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.625
11.990
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Yabancı Para Çevirim Farkları
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700
2.281
4
680
3.355
7.997
40.017
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
26
25.700
2.281
4
680
3.355
7.997
40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26
0
5.308
5.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445
1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355
-3.355
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1
1
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26
0
7.997
-7.997
0
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500
2.282
4
680
7.997
5.308
46.771
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.500
2.281
-8
1.363
7.314
9.028
50.478
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
26
30.500
2.281
-8
1.363
7.314
9.028
50.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.367
3.367
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26
451
8.577
-9.028
Diğer
-1
1
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500
2.280
-8
1.815
15.891
3.367
53.845