AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2020 17:54:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
04.06.2020
Genel Kurul Tarihi
30.06.2020
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.06.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ISPARTA
İlçe
ISPARTA MERKEZ
Adres
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No:185 ISPARTA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
2 - 2019 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin, aylık ücretlerinin belirlenmesi
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
10 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
11 - - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
12 - 2019 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek, Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30.06.2020 SALI GÜNÜ YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 30.06.2020 Salı günü saat 15.00 de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA adresinde, Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2020 tarih ve 46618309-431.03-E-00055362700 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Abbas ALTINBAĞ ve Ahmet ÇEVİK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Haziran 2020 tarih ve 10093 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şirketin 16.500.000,00 TL olan sermayesi; 284.482,76- TL A grubu, 16.215.517,24-TL B grubu olmak üzere toplam sermayesine tekabül eden 16.500.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun cetveli tetkikinde, 284.482,76 TL'si sermayesine tekabül eden 284.482,76 adet A grubu paydan 23.384,05 sermayeye karşılık, 23.384,05 adet payın asaleten fiziken, 110.540,39TL sermayeye tekabül eden 110.540,39 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere, toplam 133.924,44TL sermayeye karşılık 133.924,44 adet payın,

16.215.517,24 TL sermayesine tekabül eden 16.215.517,24 adet B grubu paydan, 1.475.275,73-TL sermayeye tekabül eden 1.475.275,73adet payın asaleten fiziken, 9.771.045,24-TL sermayeye tekabül eden 9.771.045,24 adet payın vekaleten fiziken, 1 adet B grubu payın e-genel kurul ortamında asaleten olmak üzere toplam 11.380.246,41-TL ye tekabül eden 11.380.246,41 payın,

Toplam 11.380.246,41 TL sermayeye tekabül eden 11.380.246,41 adet payın (% 68,97) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine bakanlık temsilcisi söz alarak toplantının Türk Ticaret Kanunu 409'ncu maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış, başkanlık divanın seçimi ve divana genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi;

Toplantı yoklama ve açılış yapılarak yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından saat 15.02'de açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımız uğruna şehit olan şanlı ordumuzun askerleri, ebediyete intikal etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız saygı duruşu yapıldı.

Toplantı heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa TUTAR toplantı başkanlığına, oy toplama memurluğuna Gökhan MERT, katipliğe Kerim UYSAL'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma yöntemi ile yapılan açık oylama sonucu gündem oy birliği ile kabul edildi, ayrıca toplantı başkanına genel kurulu tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.

Ortaklardan Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak gündemin 13. sırasında yer alan maddenin sıralamasının değiştirilerek 4. madde olarak görüşülmesini teklif etti. Divan başkanı tarafından konu oylamaya sundu. El kaldırma usulü ile yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilerek gündemin 13. sırasındaki maddenin 4. sırada görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçiler ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.

2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen raporlar ve denetçiler raporlarının okunmuş sayılması için oylama yapıldı, el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi, okundu sayıldı.

Göldağ Ltd. Şti. temsilcisi Ezgi Akbal söz alarak; "2019 yılı içerisinde yapılan bir dizi KAP açıklaması ile Secoya International isimli bir yatırımcının şirkete yatırım yapacağı ifade edilmiştir. En son 10 Ocak 2020 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilgili sözleşme kapsamında sermaye artışı yapılacağı belirtilmiş iken 30 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklamaile Secoya ile olan sözleşmenin feshedildiği anlaşılmıştır.

17 Nisan 2020 ve 12 Mayıs 2020 tarihli mektuplarımız ile bu konuda hissedar olarak Şirketten bilgi talep ettik. Tatmin edici bir cevap almak mümkün olmadığından genel olarak bu sözleşme ve özellikle şu konudahissedarların bilgilendirilmesini talep ediyoruz:

Secoya ile yürütülen süreçte sık sık her olumlu aşama açıklanmış olmasına rağmen, Secoya tarafından değişiklik istendiği, bu talebin SPK'ya iletildiği, SPK tarafından reddedildiği hususları, anlaşmanın feshedildiğinin bildirildiği 30 Mart 2020 tarihine kadar neden hissedarlar ile paylaşılmamıştır? Hissedarlar nezdinde yaratılan, en son 10 Ocak 2020 tarihinde de teyit edilen ve Aksu hisse senedi fiyatını büyük derecede etkileyen, yabancı bir yatırımcının Aksu'ya ortak olacağı beklentisinin, aradaki önemli gelişmelere rağmen neden 30 Mart 2020 tarihine kadar sürmesine izin verilmiştir?

Soru önergemizin ve yönetim kurulu tarafından cevaben yapılacak açıklamaların toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Av. Kerim UYSAL söz alarak daha önce konu hakkında gerekli cevapların verildiğini, konunun teknik ve ticari sır mahiyetinde olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Göldağ Ltd. Şti. temsilcisi Şengül AKPINAR söz alarak, Secoya Group tarafından istenilen değişiklik nedir ve bu değişiklik talebi üzerine SPK ne görüş vermiştir ki sözleşme geri çekilmiştir? Verdiğiniz yazılı açıklamada bu konuda bir açıklama yapılmamıştır. SPK'nın görüş yazısının açıklanmasını ve yukarıdaki sorularımıza ilişkin açıklamanın KAP aracılığıyla tüm pay sahiplerine duyurulmasını talep ediyoruz dedi. Toplantı Başkanı konu hakkındaki cevabın kapsamlı olması nedeniyle ilgilisine yazılı olarak verileceğini, konu hakkında KAP açıklaması yapılması hususunun özel mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğini ve gereğinin yapılacağını beyan etti.

3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 8.828.451,89 kabul oya karışılık Göldağ Ltd. Şti., Göl Yatırım A.Ş., Göltaş Çimento A.Ş. temsilcisi Ezgi AKBAL'ın 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

4- İştirakler ile ilgili ve olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kabul edilen önerge ile gündemin 13. sırasında bulunan maddenin 4. madde olarak görüşülmesine geçildi. Ahmet Paşaoğlu söz alarak genel kurula hitap etti ve bugüne kadar iştirakimiz Göltaş Enerji A.Ş. ile bugüne kadar yaşanan süreç ve iştirakimiz Göltaş Enerji'nin faaliyetleri, bilançosu hakkında özet bilgi verdi ve özellikle 2015 yılında olduğu gibi müzakere sürecinin yaşanmasının ve bu yargıya intikal etmiş sürecin karşılıklı uzlaşma şekliyle sonuçlandırılmasının tüm pay sahiplerinin menfaatine uygun olduğunu vurguladı.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Ayrı ayrı el kaldırma suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, yönetim kurulu üyeleri ve denetim şirketi üyeleri haricindeki pay sahiplerinin, el kaldırma suretiyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan oylamada yapılan oylamada 8.828.451,89 kabul oya karışılık Göldağ Ltd. Şti., Göl Yatırım A.Ş., Göltaş Çimento A.Ş. temsilcisi Ezgi AKBAL'ın 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6- 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

2019 mali yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından 2020 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.

2020 hesap dönemi için finansal tabloların ve tam bağımsız denetim raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin faaliyetleri el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile onaylandı.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi

Toplantı başkanı Mustafa TUTAR, bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. El kaldırma sureti ile yapılan oylamada oybirliği ile yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu kapsamda bir faaliyetin olmadığı izah edildi. Yapılan oylamada oybirliği kabul edilmiştir.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine detaylı açıklama yapılarak bilgilendirme yapıldı. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

2019 Yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre şirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraf işlemlerinde şirket genel müdürü ve yönetim kurulu başkan vekilimiz Sn. Mustafa Tutar'dan, yıl İçerisinde 1.098.775,03-TL ödünç para alındığı, bu para karşılığı herhangi bir faiz ödenmediği, alınan ödünç paraların içerisinde zaman zaman euro borçlanıldığı bu borçlanma karşılığında 9.755,37 TL olumsuz kur farkı oluştuğu, 2019 yılı İçerisinde Mustafa Tutar'a ait 2016 Model BMW 5,20 i Luxury marka aracı karşılaştırılabilir piyasa fiyatları çerçevesinde 260.000 TL ye şirkete alındığı bilgisi verildi. Yapılan açıklamalar neticesinde söz alan olmadı.

12- Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

2019 Yılı içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına 20.000 TL tutarında nakit, Arhavi Kültür Turizm Eğitim Vakfına 5.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Ahmet Paşaoğlu söz alarak, şirketin mali durumu gözetilerek bağış ve yardım bütçesinin 0-TL olmasını teklif etti. Oylamaya sunuldu, yapılan oylamada Ahmet Paşaoğlu'nun 1.290.035,26 adet kabul oyuna karşılık toplam 10.090.211,15 oyun red oyu ile oyçokluğu ile reddidildi. Geçen sene olduğu gibi artış yapılmayarak 2020 yılı için bağış ve yardım amaçlı olarak üst sınırın 50.000 TL olması oylamaya sunuldu, Ahmet Paşaoğlu'nun 1.290.035,26 adet red, 10.090.211,15 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

13- 2019 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Konunun bağımsız denetim raporunun taahhütler başlığında detaylı olarak verildiğini belirtilerek, pay sahipleri 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek kapsamında, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye 2019 yılında 250.000 TL tutarında Teminat mektubu verildiği, toplamda 385.000 TL teminat Mektubundan doğan yükümlülüğümüz olduğunda konusunda bilgilendirildi.

14- Dilek Temenniler ve Kapanış;

Görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 15.45 de son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 30.06.2020)

MUSTAFA TUTAR GÖKHAN MERT KERİM UYSAL

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Katip

ABBAS ALTINBAĞ AHMET ÇEVİK

Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Aksu_Enerji_2019_Genel_Kurul_Hazirun02_20200630_173701.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Aksu_Enerji_2019_Genel_Kurul_Tutanak_20200630_171602.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.