AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.06.2020 00:22:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
ESAS SÖZLEŞMEDE AMAÇ VE KONU BAŞLIKLI MADDENİN DEĞİŞİMİ
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.06.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
OY ÇOKLUĞU
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.06.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, AKGUV, TREAKGH00018
1,88
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri' 'başlıklı 4. Maddesi,''Karın Tespiti ve Dağıtımı'' başlıklı 14. Maddesinin Ekteki şekliyle tadili hususunda genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve ilgili platformlarda incelemeye açılmış ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda Okunmuş sayılması hususu için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

a-)9.MADDENİN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER KAPSAMINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin İkinci Bölümünde yer alan ‘Önemli Nitelikli İşlemler' 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘Faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi' nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkının doğuracağı yükümlükler başlığı altında;

1) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

2) SPK.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,88 TL olduğu,

3) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket hisse devralınmasının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve en az 10 (on) iş günü, en fazla 20 iş günü süreceği,

4) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

5) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

6) Ayrıca, gündemin ilgili maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 5.000.000.-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin ilgili maddesinde görüşüleceği,.

7) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.


b-)GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI

Anılan işlem görüşülerek Genel kurulun onayına sunuldu.Anılan işlem,Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin "0" adet elektronik ret oybirliği ile kabul edildi.

9. madde oy birliği ile kabul edilmiştir.Muhalefet şerhi konmadığı için ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' ile ilgil bir durum oluşmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.