AK FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.06.2020 16:22:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
29/06/2020
Saati
10
Adresi
Büyükdere Cd Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli İstanbul
Gündem
--
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
--
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek gün ve saatte TTK' ya göre ilansız olarak "Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündemle yapılmasına ve konuyla ilgili yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.


GÜNDEM:

1.      Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2.      Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

3.      2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,

4.      2019 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,

5.      2019 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

6.      Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.11.2019 tarihinde atanan Ayhan ŞAHİN'in üyeliğinin onaylanması,

7.      Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

8.      2019 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,

9.      Şirket sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 16.000.000TL artırılarak 34.000.000TL'den 50.000.000TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması,

10.  Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/06/2020 tarih 50035491-431.02.-E-00055151647 sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususlarının görüşülerek onaylanması,

 

           
 

 

 

Eski  Metin

 

Şirketin Sermayesi

 

Madde 7

 

 

 

Şirketin  sermayesi 34.000.000.TL(Otuzdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri  1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 34.000.000 (otuzdörtmilyon) adet nama  yazılı hisseye ayrılmıştır.

 

Bunun; 

 

33.999.600  adet hisseye karşılık 33.999.600.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,

 

100  adet hisseye karşılık 100.–TL'si İnan Altınbaş,

 

100  adet hisseye karşılık 100.–TL'si Hüseyin Altınbaş,

 

100  adet hisseye karşılık 100.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,

 

100  adet hisseye karşılık 100.–TL'si Paladyum Eğitim Yay. İnş.San.Tic.A.Ş.,

 

tarafından  muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

 

 

 

Önceki  sermaye tutarı olan 25.500.000.-TL'nin (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı  ödenmiştir. Bu defa arttırılan 8.500.000.-TL'nin (Sekizmilyonbeşyüzbin TL)  tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere; iç kaynaklardan  karşılanacaktır.Toplam 8.500.000.-TL (Sekizmilyonbeşyüzbin TL) bedel kadar  ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

 

 

 

Şirketin  Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler  halinde bastırılabilir.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Yeni  Metin

 

Şirketin Sermayesi

 

Madde 7

 

 

 

Şirketin  sermayesi 50.000.000.TL(Ellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri  1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 (ellimilyon) adet nama yazılı  hisseye ayrılmıştır.

 

Bunun; 

 

49.999.800  adet hisseye karşılık 49.999.800.-TL'si Altınhas Holding A.Ş,

 

50  adet hisseye karşılık 50.–TL'si İnan Altınbaş,

 

50  adet hisseye karşılık 50.–TL'si Hüseyin Altınbaş,

 

50  adet hisseye karşılık 50.–TL'si Altınhas Gayrimenkul A.Ş.,

 

50  adet hisseye karşılık 50.–TL'si Final Alacak Yönetim D.D.H. A.Ş.,

 

tarafından  muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

 

 

 

Önceki  sermaye tutarı olan 34.000.000.-TL'nin (Otuzdörtmilyon-TL) tamamı ödenmiştir.  Bu defa arttırılan 16.000.000.-TL'nin (Onaltımilyon-TL) tamamı olağanüstü  yedeklerden olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam 16.000.000.-TL  (Onaltımilyon-TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay  verilecektir.

 

 

 

Şirketin  Hisse Senetleri nama yazılı olarak 1.-TL (BirTL) ve katları şeklinde kupürler  halinde bastırılabilir.

 

 

 

 

 

11.  2020 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi,

12.  Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil,  diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,

13.  Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,

14.  Dilek ve temenniler.

 

                                        

 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.