SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:08.06.2020 22:07:44
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31.03.2020 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/008
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2020/008

Gündem: 1 Ocak 2020- 31 Mart 2020 Dönemine Ait Finansal Tabloların Kabulüne ve Bildirimine İlişkin Yönetim Kurulunun Konsolide Sorumluluk Beyanı

TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet KAHRAMAN, Sertuğ KÖKER, Serpil DURANOĞLU, Caner GÜVEN, Eda Efsun GÖKDUMAN, Gamze GÖKDUMAN

KARAR: SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR,

A)Şirketimizin "1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020" dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

B)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

C)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, Konsolide Finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

Beyan ederiz.


Başkan                 Başkan Yardımcısı    Üye          Üye
Ahmet KAHRAMAN Sertuğ KÖKER Serpil DURANOĞLU         Caner GÜVEN


Bağımsız Üye                     Bağımsız Üye
Eda Efsun GÖKDUMAN         Gamze GÖKDUMAN