AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:28.05.2020 19:07:03
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2020
Karar Sayısı
594
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN 

YÖNETİM KURULUNUN;

KARAR TARİHİ     : 28.05.2020

KARAR SAYISI     : 594


Şirketimizce hazırlanan, Finansal Eksen Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından Bağımsız Denetime tabi tutulan, 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (S.P.K.) Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve S.P.K tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), S.P.K. düzenlemeleri doğrultusunda,


- Tarafımızca incelendiği


- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımzda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksillik içermediğini,


- Şirketimzideki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarrı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar,


Yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

            Kayhan GİRİTLİOĞLU                                Şinasi OLGUN

             Denetimden Sorumlu                            Denetimden Sorumlu

                  Komite Üyesi                                       Komite Üyesi