HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:27.12.2019 21:33:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi Bildirimi- STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım ticaret pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, teknoloji yatırımları ve Esas Sözleşmesinde belirlenen diğer işler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
18.871.137,94
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
8.871.137,94
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
47
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
19,24
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
35,83
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hakim Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Sermayesinin %100'ne sahip olduğumuz STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 25.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 10.000.000 TL'lik şirket sermayesinin 18.871.137,94 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup Şirketimizin 25.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de arttırılan 8.871.137,94 TL sermayenin tamamına Şirketimizce daha önceden nakdi olarak verilen 8.871.137,94 TL sermaye avansı nedeniyle oluşan alacaklarımızdan karşılanması suretiyle katılınmasına,

Şirketimizin işbu finansal duran varlık ediniminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.3) Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Esaslar başlıklı 31. Maddesi 2. Fıkrası b) bendine göre; en son bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımızda yer alan toplam varlıklar kalemi ile aktifte yer alan Duran Varlıklar/ Finansal Yatırımlar kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yarattığını kamuoyunun bilgisine sunarız.  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.