KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.11.2019 16:44:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/11/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
12/12/2019
Saati
10:00
Adresi
Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması, 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, 4- Dilek, talepler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp, karara bağlamışlardır.

  

01) Şirketin ödenmiş 95.500.000.-TL.sı yapmayı düşündüğümüz işlere yeterli gelmediğinden, şirket

  

sermayesinin artırılmasına, artırılan tutarın bir kısmının ortak alacaklarından ve kalan kısmının ise ortaklar tarafından nakden karşılanmasına,

  

02) Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6 ncı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine, 

  

03) Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının TTK'nın 416/1. maddesi gereğince çağrısız olarak 12/12/2019 tarihinde saat 10:00‘da Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına,

  

04) Şirket ortaklarının ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.