YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:18.11.2019 19:05:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ankara- Ankara Projesi tüketici davası ile ilgili gelişmeler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
23.03.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
04.04.2011
Davanın Konusu
Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
Sn. Nilgün Altuniç
Davanın Tutarı
660.273,62 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,71
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/347) (yeni dosya no 2019/42)
Davanın Duruşma Tarihi
22.10.2019
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Nilgün Altuniç (C blok, 6 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/347 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, aynı gün görülen ilgili davada, 2011/464 esas sayılı dosyasında verdiği kısmen kabul kısmen red kararının bekletici mesele yapılması ve duruşma gününün 10.03.2017 tarihine bırakılması yönünde karar verdiği duyurulmuştu. 13.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin 10.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, mahkemenin aynı konudaki 2011/464 sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 22.09.2017 tarihli Özel Durun Açıklaması ile de 20.09.2017 tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunmuş olduğu, ilgili dosya için davacı taraf ve Şirketimiz tarafından mazeret dilekçesi ibraz edildiği ve Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, her iki tarafın da sundukları mazeretlerin kabulüne ve duruşmanın 01.12.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 04.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de 01.12.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 4.Tüketici Mahkemesi tarafından, Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının akibetinin, gönderildiği ilgili istinaf dairesinden sorulmasına, temyiz incelemesine konu edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenilmesine ve Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasında verilen karardan bir örneğin ve sunulan emsal karar olduğu belirtilen Ankara 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/485 esas 2015/2061 karar sayılı kararından ve 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1915 esas 2015/1143 karar sayılı kararından ve ilgili Yargıtay onama ilamlarından birer suretin mahkemelerinden ayrı ayrı celbine karar verilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 14.03.2018 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 15.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile, Ankara 4. Tüketici Mahkeme'sinin 14.03.2018 tarihli duruşmada, 2011/464 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasının gerekmediğine, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verdiği ve gerekçeli kararın tebliği ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurunun açık bırakıldığu hususu duyurulmuştu. 30.04.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Davacının istinaf yoluna başvuru dilekçesinin 27.04.2018 tarihinde tebellüğ olunduğu açıklanmıştır. 25.01.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin istinaf incelemesi sonucunda "18.5.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun'un 16. Maddesiyle 3194 sayılı Kanun'a eklenen 16. madde gereğince yapıların yasal hale getirilip getirilmeyeceğinin araştırılması gerekir. Bu durumda, imara aykırı ve kaçak yapılar için 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen 16. Geçici maddesinin 4. fıkrasında, Yapı Kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir" hükmü uyarınca, dava konusu uyuşmazlığın ve tarafların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, dava dosyasının yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine iade edilmesine kesin olarak karar verildiği açıklanmış olup, tarafların istinaf talebinin kabulü ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'ne geri gönderilmesi yönünde karar alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu karar ile Dosyanın Ankara 4. Tüketici Mahkemesi 2019/42 esasına kaydedildiği ve 20.06.2019 tarihine duruşma günü verildiği hususları da duyurulmuştur. 20.06.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile aynı gün görülen duruşmada Mahkeme'nin 3194 sayılı Kanun geçici 16. madde kapsamında başvuruda bulunup bulunulmadığı, Yapı Kayıt Belgesi verilip verilmediği hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müzekkere yazılmasına ve duruşmanın 22.10.2019 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştır. 23.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 22.10.2019 tarihli duruşmada, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği ve gerekçeli kararın tebliğinin beklendiği duyurulmuş ve en son 31.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu gerekçeli kararın 31.10.2019 tarihinde Şirketimize tebliği açıklanmıştır.

Davacı tarafından istinafa başvurulmuş olup; söz konusu istinaf başvurusu 18.11.2019 tarihinde elektronik tebligat üzerinden Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.