LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:02.05.2019 17:19:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Varlık Yönetim Şirketi Kuruluşu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ana faaliyet konusu, mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak ve satmak başta olmak üzere varlık yönetim faaliyetlerinde bulunmaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İlgili kurum ve kuruluşların iznini takiben kuruluş tescilinin ilanı ile tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
20.000.000 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%32
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yeni bir yatırım yapmak suretiyle şirket faaliyet ve karlılığını artırmak hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.07.2018 tarih ve 2018/24 sayılı kararı ile;  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurulu'ndan gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla, Şirketimizin sermayesinin tamamına iştirak edeceği, 20.000.000 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) sermayeli Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi kurulmasına karar verildiği 30.07.2018 tarihinde,  BDDK'nun 29.11.2018 tarih ve 8111 sayı ile başvurumuzun uygun bulunduğu ve Denge Varlık Yönetim anonim Şirketi'nin kuruluşuna izin verildiğine dair kararın şirketimize tebliğ edildiği 06.12.2018 tarihinde duyurulmuştu.

Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi kuruluşu tamamlanarak 02.05.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil edilmiş olup,  Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, Faaliyet İzni almak üzere BDDK'na, ayrıca, başvuruda bulunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.