RAY SİGORTA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2019 14:33:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçlarının tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
28.02.2019
Genel Kurul Tarihi
28.03.2019
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
RAY SİGORTA A.Ş. CUMHURİYET MAH. HAYDAR ALİYEV CAD NO:28 KİREÇBURNU
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Denetçi raporlarının okunması.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçimi
7 - 7. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Devri" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 8. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile Şirketimiz ve Şirketimiz bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - 9. "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 10:30'de Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında;


1- Başkanlık Divan seçimi yapıldı.


2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu.


3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı


4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.


5- 2018 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 28.391.530.-TL tutarındaki net dönem karının Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda;

a) 26.531.201..-TL'lık tutarın " Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına mahsup edilmesi;

b) 93.016.-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;

c) " net dağıtılabilir dönem karının , hisse senedi başına düşen tutarın makul seviyenin altında olması nedeniyle dağıtılmayarak kalan, Dağıtılabilir Net Dönem Karı olan 1.767.313 TL'lık tutarın ise " Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.6- 2019 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.


7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2019 tarih ve E.71. sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.01.2019 tarih ve E-40927149 sayılı izin yazıları uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir


8- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2018 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.


9- Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.


10- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.


Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve Katılımcı Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.04.2019
Ek Açıklamalar

28 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı sonuçları 03.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup, Ticaret Sicil Gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.


Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.