GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.03.2019 18:17:46
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

GAG 2018 YILI FİNANSAL RAPORLAR

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5
533.184
373.147
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6
147.554
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
10
11.208.845
8.095.958
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
11.889.583
8.469.105
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
9
17.774
12.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.774
12.831
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.871.809
8.456.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20
753.730
249.402
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20
333.378
13.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20
1.445.449
397.128
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22
54
656
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.532.611
660.594
Yönetim Ücretleri
21
-100.421
-38.507
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
21
-16.905
-7.074
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
21
-13.635
-5.038
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21
-3.333
-8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22
-6.837
-7.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.131
-57.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.391.480
602.872
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.391.480
602.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.391.480
602.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-864.018
-7.480.255
Net Dönem Karı (Zararı)
2.391.480
602.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.095.958
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10
-8.095.958
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.009.228
12.831
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9
4.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12
-4.014.171
12.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.617.748
-7.480.255
Alınan Temettü
Alınan Faiz
753.730
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.024.055
7.853.402
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15
1.024.055
-229.060
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15
8.082.462
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.037
373.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.037
373.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
373.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
533.184
373.147
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.456.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15
2.391.480
602.872
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15
1.024.055
8.082.462
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15
-229.060
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.871.809
8.456.274