ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.03.2019 18:32:43
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
Peşin
0,6094919
60,94919
0,5180681
51,80681
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
17.04.2019
17.04.2019
19.04.2019
18.04.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
0
0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarihinde aldığı karara göre;

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 47.335.407,59 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 44.319.011,49 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

  1. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 2.215.950,57 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

  2. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 45.165.550,60 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 9.033.110,12 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

  3. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 421.030,61 TL nakit kar payı verilmesine (Yasal kayıtlara göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârının % 1 oranında),

  4. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 22.965.216,18 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 2.979.435,69 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

  5. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

  6. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 31.998.326,30 TL, net 27.198.577,35 TL dağıtılmasına,

  7. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 60,9492 nispetinde ve 0,609492 TL brüt, % 51,8068 nispetinde ve 0,518068 TL net nakit temettü ödenmesine,

  8. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 17 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2018 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.085.189,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
60.914.105
57.707.345,9
4. Vergiler ( - )
13.578.697,41
13.388.334,41
5. Net Dönem Kârı
47.335.407,59
44.319.011,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.215.950,57
2.215.950,57
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
45.119.457,01
42.103.060,92
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
45.119.457,01
45.119.457,01
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
46.093,59
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
45.165.550,6
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
9.033.110,12
0
* Nakit
9.033.110,12
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
421.030,61
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
421.030,61
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
22.965.216,18
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.979.435,69
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
9.720.664,42
6.704.268,32
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.942,76
0
0
0,518068
51,8068
B Grubu
1.554,2
0
0
0,518068
51,8068
C Grubu
1.625,7
0
0
0,518068
51,8068
D Grubu
58,02
0
0
0,518068
51,8068
E Grubu
616.501,09
0
1,37
0,518068
51,8068
F Grubu
26.576.895,58
0
58,9
0,518068
51,8068
TOPLAM
27.198.577,35
0
60,28
0,518068
51,8068
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.