KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUTFON GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Sorumluluk Beyanı

Gönderim Tarihi:19.03.2019 17:12:53
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Türkçe

Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2019
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2019
Karar Sayısı
2019/2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlülükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ve portföy tabloları tarafımızca incelenmiştir.

Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, SPK tarafından 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığını ve portföy raporlarının şemsiye fon içtüzüğüne, fon izahnamesine ve mevzuata uygun olarak hazırladığını beyan ederiz.

                                                                                                                       

                                                                                                                                         Mehmet KALENDER

                                                                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı